Algemene voorwaarden Web Nederland

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Web Nederland gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Web Nederland verrichtte handelingen.
 2. Voor het ontwerp van uw website verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Web Nederland en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Aanbiedingen en offertes

 1. De door Web Nederland gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Web Nederland zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle door Web Nederland vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle door Web Nederland vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 3. Web Nederland is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen.
 4. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Web Nederland mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Web Nederland zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Web Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten, domeinnamen en Hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 2. Web Nederland kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Web Nederland gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Web Nederland heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Web Nederland niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Web Nederland zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Web Nederland kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 Levering en levertijd

 1. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Copyright / Auteursrechten

 1. Alle door Web Nederland ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Web Nederland voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 2. Web Nederland is niet verantwoordelijk voor promotiemateriaal die door de opdrachtgever is aangeleverd,
 3. Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Web Nederland.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Web Nederland de door Web Nederland geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
 5. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
 6. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 7. De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Web Nederland door Web Nederland aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Web Nederland en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Web Nederland zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Overmacht 

 1. In geval van overmacht is Web Nederland gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Web Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Web Nederland geen invloed kan uitoefenen.

Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Web Nederland kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 3. Web Nederland heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.


Derden

 1. Web Nederland is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.
 2. Web Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Web Nederland vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Web Nederland of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Web Nederland.

Privacy bepalingen

 1. Persoonsgegevens worden door Web Nederland slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Web Nederland verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

HEEFT U EEN VRAAG? WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

© 2016 | WEB NEDERLAND IS ONDERDEEL VAN INPRESS NL | INFO@WEBNEDERLAND.NL | ALGEMENE VOORWAARDEN